شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک های سری جدید
 • :01:
  01
  01
 • :02:
  02
  02
 • :03:
  03
  03
 • :04:
  04
  04
 • :05:
  05
  05
 • :06:
  06
  06
 • :07:
  07
  07
 • :08:
  08
  08
 • :09:
  09
  09
 • :p10:
  10
  10
 • :p11:
  11
  11
 • :p12:
  12
  12
 • :p13:
  13
  13
 • :p14:
  14
  14
 • :p15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :p17:
  17
  17
 • :18:
  18
  18
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :p21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :p24:
  24
  24
 • :25:
  25
  25
 • :p26:
  26
  26
 • :27:
  27
  27
 • :28:
  28
  28
 • :p29:
  29
  29
 • :p30:
  30
  30
 • شکلک های سری 2
 • :N_aggressive (12):
  N Aggressive (12)
  N Aggressive (12)
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :N_aggressive (17):
  N Aggressive (17)
  N Aggressive (17)
 • :N_aggressive (40):
  N Aggressive (40)
  N Aggressive (40)
 • :N_aggressive (43):
  N Aggressive (43)
  N Aggressive (43)
 • :N_aggressive (15):
  N Aggressive (15)
  N Aggressive (15)
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :N_aggressive (25):
  N Aggressive (25)
  N Aggressive (25)
 • :N_aggressive (45):
  N Aggressive (45)
  N Aggressive (45)
 • :N_aggressive (44):
  N Aggressive (44)
  N Aggressive (44)
 • :N_aggressive (18):
  N Aggressive (18)
  N Aggressive (18)
 • :N_aggressive (6):
  N Aggressive (6)
  N Aggressive (6)
 • :N_aggressive (37):
  N Aggressive (37)
  N Aggressive (37)
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :N_aggressive (36):
  N Aggressive (36)
  N Aggressive (36)
 • :N_aggressive (35):
  N Aggressive (35)
  N Aggressive (35)
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :N_aggressive (29):
  N Aggressive (29)
  N Aggressive (29)
 • :N_aggressive (20):
  N Aggressive (20)
  N Aggressive (20)
 • :N_aggressive (30):
  N Aggressive (30)
  N Aggressive (30)
 • :N_aggressive (23):
  N Aggressive (23)
  N Aggressive (23)
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :N_aggressive (32):
  N Aggressive (32)
  N Aggressive (32)
 • :N_aggressive (27):
  N Aggressive (27)
  N Aggressive (27)
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :N_aggressive (22):
  N Aggressive (22)
  N Aggressive (22)
 • :N_aggressive (28):
  N Aggressive (28)
  N Aggressive (28)
 • :N_aggressive (1):
  N Aggressive (1)
  N Aggressive (1)
 • :N_aggressive (38):
  N Aggressive (38)
  N Aggressive (38)
 • :N_aggressive (21):
  N Aggressive (21)
  N Aggressive (21)
 • :N_aggressive (10):
  N Aggressive (10)
  N Aggressive (10)
 • :N_aggressive (9):
  N Aggressive (9)
  N Aggressive (9)
 • :N_aggressive (8):
  N Aggressive (8)
  N Aggressive (8)
 • :N_aggressive (7):
  N Aggressive (7)
  N Aggressive (7)
 • :N_aggressive (5):
  N Aggressive (5)
  N Aggressive (5)
 • :N_aggressive (13):
  N Aggressive (13)
  N Aggressive (13)
 • شکلک های سری 3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :a050:
  A050
  A050
 • :29:
  29
  29
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :z:
  Z
  Z
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :21:
  21
  21
 • :jhsdhufV:
  JhsdhufV
  JhsdhufV
 • :13434644:
  13434644
  13434644
 • :cray1000:
  Cray1000
  Cray1000
 • :11400000:
  11400000
  11400000
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :2:
  2
  2
 • :9:
  9
  9
 • :4:
  4
  4
 • :1:
  1
  1
 • :30:
  30
  30
 • :3:
  3
  3
 • :62:
  62
  62
 • :63:
  63
  63
 • :42:
  42
  42
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :40:
  40
  40
 • :17:
  17
  17
 • :33:
  33
  33
 • :24:
  24
  24
 • :13:
  13
  13
 • :15:
  15
  15
 • :34:
  34
  34
 • :35:
  35
  35
 • :53:
  53
  53
 • :73:
  73
  73
 • :67:
  67
  67
 • :6:
  6
  6
 • :78:
  78
  78
 • :77:
  77
  77
 • :52:
  52
  52
 • :14:
  14
  14
 • :72:
  72
  72
 • :101:
  101
  101
 • :60:
  60
  60
 • :26:
  26
  26
 • :64:
  64
  64
 • :74:
  74
  74
 • :45:
  45
  45
 • :43:
  43
  43
 • Item Base
 • :Boots_of_Speed_item
  Boots Of Speed Item
  Boots Of Speed Item
 • :Doran's_Blade_item:
  Doran's Blade Item
  Doran's Blade Item
 • :Dagger_item:
  Dagger Item
  Dagger Item
 • :Doran's_Ring_item:
  Doran's Ring Item
  Doran's Ring Item
 • :Amplifying_Tome_ite
  Amplifying Tome Item
  Amplifying Tome Item
 • :Doran's_Shield_item
  Doran's Shield Item
  Doran's Shield Item
 • :Hunter's_Machete_it
  Hunter's Machete Item
  Hunter's Machete Item
 • :Ancient_Coin_item:
  Ancient Coin Item
  Ancient Coin Item
 • :Long_Sword_item:
  Long Sword Item
  Long Sword Item
 • :Spellthief's_Edge_i
  Spellthief's Edge Item
  Spellthief's Edge Item
 • :Ruby_Crystal_item:
  Ruby Crystal Item
  Ruby Crystal Item
 • :Sapphire_Crystal_it
  Sapphire Crystal Item
  Sapphire Crystal Item
 • :Brawler's_Gloves_it
  Brawler's Gloves Item
  Brawler's Gloves Item
 • :Cloth_Armor_item:
  Cloth Armor Item
  Cloth Armor Item
 • :Null-Magic_Mantle_i
  Null Magic Mantle Item
  Null Magic Mantle Item
 • :Rejuvenation_Bead_i
  Rejuvenation Bead Item
  Rejuvenation Bead Item
 • :Faerie_Charm_item:
  Faerie Charm Item
  Faerie Charm Item
 • :Relic_Shield_item:
  Relic Shield Item
  Relic Shield Item
 • :Prospector's_Ring_i
  Prospector's Ring Item
  Prospector's Ring Item
 • :Prospector's_Blade_
  Prospector's Blade Item
  Prospector's Blade Item
 • :Blasting_Wand_item:
  Blasting Wand Item
  Blasting Wand Item
 • :Chain_Vest_item:
  Chain Vest Item
  Chain Vest Item
 • :Negatron_Cloak_item
  Negatron Cloak Item
  Negatron Cloak Item
 • :Pickaxe_item:
  Pickaxe Item
  Pickaxe Item
 • :Cloak_of_Agility_it
  Cloak Of Agility Item
  Cloak Of Agility Item
 • :Recurve_Bow_item:
  Recurve Bow Item
  Recurve Bow Item
 • :Giant's_Belt_item:
  Giant's Belt Item
  Giant's Belt Item
 • :Needlessly_Large_Ro
  Needlessly Large Rod Item
  Needlessly Large Rod Item
 • :B._F._Sword_item:
  B. F. Sword Item
  B. F. Sword Item
 • :Bonetooth_Necklace_
  Bonetooth Necklace Item
  Bonetooth Necklace Item
 • :The_Hex_Core_item:
  The Hex Core Item
  The Hex Core Item
 • Generic Smilies
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :(
  Frown
  Frown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
تغییر پس زمینه