منم این مشکلو داشتم
نمی دونم چرا
بزار روی حالت های دیگه
مثل borderless