سلام چطور میتونی تو بازی هیروهایی که دارم رو بفروشم