فعالیت ها

تجربه بینش
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
افتخارات
دستاورد ها
فعالیت ها
امتیازات به دست امده
آمار

فعالیت ها

  02-17-2018
  02:54 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  02:54 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 1 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  01:32 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  01:32 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 1 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  12:16 PM    کاربر Amin1212 مقدار " 3 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  08:38 AM    کاربر JFMoeini این دستاورد را Social کسب کرده است.
  01:53 AM    کاربر JFMoeini مقدار " 4 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  01:53 AM    کاربر JFMoeini مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  01:00 AM    کاربر JFMoeini این دستاورد را Recommendation First Class کسب کرده است.
  01:00 AM    کاربر JFMoeini مقدار " 51 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  01:00 AM    کاربر JFMoeini مقدار " 4 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  01:00 AM    کاربر JFMoeini مقدار " 25 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.

  02-16-2018
  11:40 PM    کاربر Còal مقدار " 4 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  11:40 PM    کاربر Còal مقدار " 2 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  11:30 PM    کاربر Còal مقدار " 4 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  11:30 PM    کاربر Còal مقدار " 3 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  10:40 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 2 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  10:40 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  07:12 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 4 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  07:12 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 3 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  05:01 PM    کاربر Còal مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  03:30 PM    کاربر Còal مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  03:30 PM    کاربر Còal مقدار " 1 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  03:17 PM    کاربر JFMoeini این دستاورد را 5000 Experience Points کسب کرده است.
  01:31 PM    کاربر fns4565 این دستاورد را Activity Award گرفته است.
  01:31 PM    کاربر Còal مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  01:31 PM    از hossein_sorkh03 مقدار افتخارات " Activity Award " پس گرفته شد.
  01:22 PM    کاربر sitecode این دستاورد را Discussion Ender گرفته است.
  01:22 PM    کاربر Sataniuse این دستاورد را Downloads گرفته است.
  01:22 PM    کاربر Còal مقدار " 7 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر Còal مقدار " 27 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر Còal مقدار " 183 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 64 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 57 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر JFMoeini مقدار " 487 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  01:22 PM    کاربر JFMoeini این دستاورد را User with most referrers گرفته است.
  01:22 PM    از HRM مقدار افتخارات " Downloads " پس گرفته شد.
  01:22 PM    از Sataniuse مقدار افتخارات " User with most referrers " پس گرفته شد.
  01:22 PM    از JFMoeini مقدار افتخارات " Discussion Ender " پس گرفته شد.

  02-14-2018
  05:53 PM    کاربر Xaas مقدار " 2 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.

  02-13-2018
  05:51 PM    کاربر sitecode مقدار " 21 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  05:51 PM    کاربر sitecode مقدار " 1 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  05:51 PM    کاربر Xaas مقدار " 3 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.

  02-12-2018
  08:17 PM    کاربر start11 مقدار " 6 امتیاز ها برای کاربر امتیازات " کسب کرده است.
  08:17 PM    کاربر start11 مقدار " 2 امتیاز ها برای موضوع امتیازات " کسب کرده است.
  08:17 PM    کاربر start11 مقدار " 2 امتیاز برای پست امتیازات " کسب کرده است.

امتیازات 4.1.1 BETA

تغییر پس زمینه